Zachte kracht

Privacy Statement

Bunnik, december 2023

Beste klant,

Zachte Kracht – Donna Kromwijk (hierna `Zachte Kracht’ genoemd), gevestigd aan ’t ​Woerel 9, 3981XJ Bunnik, is verantwoordelijk voor de verwerking van ​persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze ​privacyverklaring vindt u mijn gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat ​onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doelen ik uw ​persoonsgegevens verwerk, wat uw rechten zijn, wat ik doe om ervoor te zorgen dat ​uw persoonsgegevens veilig worden bewerkt en hoe lang uw persoonsgegevens ​worden bewaard.

Mijn gegevens

Zachte Kracht – Donna Kromwijk ​’t Woerel 9

3981XJ Bunnik

+31 6 275 158 51

info@zachtekracht.com

www.zachtekracht.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u ​rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persnsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ​ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, ​verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met ​elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van ​uw persoonsgegevens.

Persnsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en je ​deze gegevens zelf hebt verstrekt. Ik verwerk hiervoor de volgende ​persoonsgegevens:

–Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzonde en/of gevoelige persnsgegevens

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger ​zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter ​niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan ​betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen ​dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. ​Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens ​hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ​info@zachtekracht.com, dan verwijder ik deze informatie.

Doeinden

Uw persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact ​met u kan opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, het ​afhandelen van uw betaling, om u op de hoogte te kunnen stellen van wijzigingen ​van mijn diensten of producten, om nieuwsbrieven te versturen als u daar ​toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte aanbiedingen, om ​reviews te plaatsen. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor ​deze doeleinden.


Uw persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te ​komen, zoals financiële gegevens voor mijn belastingaangiftes, om mijn ​dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te ​voorkomen.

Den van persnsgegevens met derden

Ik verkoop je gegevens nooit door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken ​indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er is dus geen ​sprake van bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik stel geen profielen van u op en neem geautomatiseerde beslissingen die ​aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden ​genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens ​tussen zit. Ik gebruik de volgende computerprogramma's of -systemen:

- MS Office en Canva, t.b.v. opmaken en versturen (per e-mail) van facturen en het ​voeren van de administratie;

- website www.zachtekracht.com, t.b.v. informatieverstrekking zoals de cursus- en ​workshop-agenda, documentaire, blogs, reviews en contactgegevens.

- Whatsapp, t.b.v. het maken en/of bevestigen van afspraken;

- Facebook, LinkedIn, Youtube en Instagram t.b.v. (o.a.) het delen van de ​documentaire en de workshop-agenda.


Bewang persnsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de ​uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn ​op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan ​wettelijk voorgeschreven; voor de belastingdienst ligt die termijn momenteel op 7 ​jaar. Ik hanteer geen maximale termijn voor het bewaren van je telefoonnummer ​en/of emailadres. Op verzoek (zie hieronder) zal ik deze gegevens handmatig ​verwijderen.

Ckies

Mijn website, www.zachtekracht.com, gebruikt alleen functionele en analytische ​cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze ​website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ​worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ​jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ​onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website ​worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser ​zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle ​informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

U heeft k chten

Wilt u weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Je hebt het recht om je ​persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (mits wettelijk ​toegestaan). Daarnaast heb je het recht om je toestemming in te trekken of bezwaar ​te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens (zoals e-mailadres en/of ​telefoonnummer). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering , een ​verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op gebruik van je ​persoonsgegevens sturen naar info@zachtekracht.com. Om er zeker van te zijn dat ​het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je in dat geval een kopie van je ​identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ ​(Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), ​paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je ​privacy. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u reactie op het verzoek.

Veiligheid

Ik neem de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neem passende ​maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste ​openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat ​jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, ​neem dan contact op met mij via info@zachtekracht.com.